สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวังทรายพูน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอวังทรายพูน 19 กันยายน 2562 90 90 รายชื่อ
2. หอประชุมอำเภอวังทรายพูน 26 สิงหาคม 2562 50 30 รายชื่อ