สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองพิจิตร

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 1 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 7 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 8 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 14 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 15 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 21 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 22 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 28 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 29 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 4 กันยายน 2562 90 47 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 5 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 9 กันยายน 2562 60 47 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 10 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 11 กันยายน 2562 90 77 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 12 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 18 กันยายน 2562 60 49 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 19 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 25 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 26 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 2 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 3 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 9 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 10 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 16 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 17 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 23 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ