สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวังทอง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ที่ทำการกำนันตำบลชัยนาม 13 กันยายน 2562 60 58 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง 7 สิงหาคม 2562 0 9 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง 13 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 11 กันยายน 2562 200 200 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 12 กันยายน 2562 200 200 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 30 กันยายน 2562 100 72 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี 5 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี 10 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น 14 สิงหาคม 2562 0 51 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา 9 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา 16 กันยายน 2562 300 298 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา 17 กันยายน 2562 250 250 รายชื่อ
13. โรงเรียนซำตะเคียน ม.9 ตำบลวังนกแอ่น 4 กันยายน 2562 200 197 รายชื่อ