สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวัดโบสถ์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. โรงเรียนวัดหินลาด 9 กันยายน 2562 102 102 รายชื่อ
2. โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 10 กันยายน 2562 201 201 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 11 กันยายน 2562 143 143 รายชื่อ
4. โรงเรียนวัดบ้านน้อย 12 กันยายน 2562 103 103 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 14 กันยายน 2562 250 250 รายชื่อ
6. โรงเรียนวัดบ้านน้อย 15 กันยายน 2562 201 201 รายชื่อ
7. โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 17 กันยายน 2562 262 262 รายชื่อ