สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางกระทุ่ม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศูนย์ประสานแผนอำเภอบางกระทุ่ม 5 สิงหาคม 2562 300 0 รายชื่อ