สรุปยอดห้องอบรม อำเภอชาติตระการ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 11 กันยายน 2562 100 82 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 12 กันยายน 2562 100 84 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 13 กันยายน 2562 100 84 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 16 กันยายน 2562 150 116 รายชื่อ