สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนครไทย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 3 กันยายน 2562 150 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 4 กันยายน 2562 150 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 5 กันยายน 2562 150 0 รายชื่อ