สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองพิษณุโลก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 1 สิงหาคม 2562 25 18 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 8 สิงหาคม 2562 21 12 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 14 สิงหาคม 2562 25 22 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 15 สิงหาคม 2562 21 20 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 20 สิงหาคม 2562 30 23 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 22 สิงหาคม 2562 30 25 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 27 สิงหาคม 2562 30 24 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 29 สิงหาคม 2562 40 17 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 11 กันยายน 2562 140 107 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 12 กันยายน 2562 160 138 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 13 กันยายน 2562 150 143 รายชื่อ