สรุปยอดห้องอบรม อำเภอทุ่งเสลี่ยม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 2 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 9 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 16 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 23 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 30 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 23 กันยายน 2562 90 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 24 กันยายน 2562 90 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 25 กันยายน 2562 90 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 26 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ