สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีนคร

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 1 สิงหาคม 2562 60 54 รายชื่อ
2. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 2 สิงหาคม 2562 60 26 รายชื่อ
3. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 5 สิงหาคม 2562 60 5 รายชื่อ
4. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 13 สิงหาคม 2562 60 30 รายชื่อ
5. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 14 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
6. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 15 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
7. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 20 สิงหาคม 2562 60 25 รายชื่อ
8. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 21 สิงหาคม 2562 60 51 รายชื่อ
9. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 22 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
10. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 23 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
11. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 26 สิงหาคม 2562 60 1 รายชื่อ
12. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 27 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
13. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 28 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
14. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 29 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
15. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 30 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
16. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 3 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 10 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
18. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 10 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 11 กันยายน 2562 105 101 รายชื่อ
20. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 17 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
21. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 24 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
22. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 1 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
23. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 8 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
24. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 15 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ