สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีนคร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 1 สิงหาคม 2562 60 54 รายชื่อ
2 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 2 สิงหาคม 2562 60 26 รายชื่อ
3 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 5 สิงหาคม 2562 60 5 รายชื่อ
4 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 13 สิงหาคม 2562 60 30 รายชื่อ
5 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 20 สิงหาคม 2562 60 25 รายชื่อ
6 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 21 สิงหาคม 2562 60 51 รายชื่อ
7 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 26 สิงหาคม 2562 60 1 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 10 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 11 กันยายน 2562 105 101 รายชื่อ