สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสวรรคโลก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 1 สิงหาคม 2562 200 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 2 สิงหาคม 2562 200 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 5 สิงหาคม 2562 200 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 6 สิงหาคม 2562 200 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 7 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 8 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 9 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 13 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 14 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 15 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 16 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 19 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 20 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 21 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 22 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 23 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 26 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 27 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 28 สิงหาคม 2562 80 1 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 29 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 30 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 2 กันยายน 2562 100 80 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 3 กันยายน 2562 100 80 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 4 กันยายน 2562 100 80 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 5 กันยายน 2562 100 80 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 6 กันยายน 2562 100 80 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 9 กันยายน 2562 100 80 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 10 กันยายน 2562 100 80 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 11 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 12 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 13 กันยายน 2562 100 80 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 16 กันยายน 2562 100 80 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 17 กันยายน 2562 100 80 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 18 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 19 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 20 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ