สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีสำโรง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 1 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 8 สิงหาคม 2562 50 48 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 22 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 5 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 17 กันยายน 2562 130 130 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 20 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 23 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 24 กันยายน 2562 120 103 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 25 กันยายน 2562 110 25 รายชื่อ