สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีสัชนาลัย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ที่ทำการกำนันตำบลท่าชัย 3 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
2. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลดงคู่ 4 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลแม่สิน 9 กันยายน 2562 65 65 รายชื่อ
4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลแม่สิน 10 กันยายน 2562 65 65 รายชื่อ
5. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลแม่สิน 11 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
6. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลแม่สิน 13 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
7. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำตำบลป่างิ้ว 3 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย 2 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก 6 กันยายน 2562 55 55 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก 9 กันยายน 2562 55 55 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก 10 กันยายน 2562 55 55 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก 11 กันยายน 2562 55 55 รายชื่อ
13. อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสัชนาลัย 8 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
14. อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 13 ตำบลท่าชัย 4 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
15. โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 5 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
16. โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 6 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
17. โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 9 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
18. โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 11 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
19. โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 13 กันยายน 2562 65 65 รายชื่อ
20. โรงเรียนบ้านสันหีบ 5 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ