สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกงไกรลาศ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลป่าแฝก 9 กันยายน 2562 60 53 รายชื่อ
2. อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าฉนวน 20 กันยายน 2562 110 106 รายชื่อ