สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคีรีมาศ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 1 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 3 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 6 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 27 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 29 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 5 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 9 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 10 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 11 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 12 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 13 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 17 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 19 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 20 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 21 กันยายน 2562 80 47 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 22 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 23 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 24 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 15 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 17 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ