สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านด่านลานหอย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 6 สิงหาคม 2562 40 39 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 8 สิงหาคม 2562 40 39 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 14 สิงหาคม 2562 30 29 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 23 สิงหาคม 2562 30 28 รายชื่อ
5. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย 20 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
6. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย 23 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
7. อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลตลิ่งชัน 23 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
8. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย 24 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
9. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย 25 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ