สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองสุโขทัย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 24 กันยายน 2562 60 54 รายชื่อ
2. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 23 กันยายน 2562 120 93 รายชื่อ