สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวังเจ้า

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า 15 สิงหาคม 2562 100 3 รายชื่อ
2. ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า 19 กันยายน 2562 100 96 รายชื่อ
3. ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า 20 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
4. ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า 24 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
5. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเจ้า1 25 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
6. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเจ้า1 26 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
7. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเจ้า1 27 กันยายน 2562 100 98 รายชื่อ