สรุปยอดห้องอบรม อำเภออุ้มผาง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 2 กันยายน 2562 25 40 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 3 กันยายน 2562 25 20 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 4 กันยายน 2562 25 20 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 5 กันยายน 2562 25 20 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 6 กันยายน 2562 25 21 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 7 กันยายน 2562 25 15 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 10 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 11 กันยายน 2562 30 27 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 12 กันยายน 2562 40 26 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 13 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 17 กันยายน 2562 25 8 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 20 กันยายน 2562 30 10 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 25 กันยายน 2562 40 22 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 27 กันยายน 2562 50 12 รายชื่อ
15. โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 23 สิงหาคม 2562 20 12 รายชื่อ