สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพบพระ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 20 กันยายน 2562 100 87 รายชื่อ
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 21 กันยายน 2562 100 82 รายชื่อ
3. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 22 กันยายน 2562 100 53 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 20 สิงหาคม 2562 20 9 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 22 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 1 กันยายน 2562 70 41 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 2 กันยายน 2562 50 34 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 4 กันยายน 2562 80 39 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 10 กันยายน 2562 100 35 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 12 กันยายน 2562 100 56 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 16 กันยายน 2562 100 89 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 17 กันยายน 2562 100 90 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 18 กันยายน 2562 70 46 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 19 กันยายน 2562 100 32 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 20 กันยายน 2562 100 77 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 9 กันยายน 2562 100 64 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 12 กันยายน 2562 100 90 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 17 กันยายน 2562 50 21 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 19 กันยายน 2562 100 60 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 6 สิงหาคม 2562 0 23 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 17 กันยายน 2562 75 75 รายชื่อ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 21 กันยายน 2562 75 75 รายชื่อ
23. เทศบาลตำบลพบพระ 18 กันยายน 2562 125 100 รายชื่อ
24. เทศบาลตำบลพบพระ 19 กันยายน 2562 125 99 รายชื่อ
25. เทศบาลตำบลพบพระ 20 กันยายน 2562 100 64 รายชื่อ