สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพบพระ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 20 กันยายน 2562 100 87 รายชื่อ
2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 21 กันยายน 2562 100 82 รายชื่อ
3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 22 กันยายน 2562 100 52 รายชื่อ
4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 2 ตุลาคม 2562 200 102 รายชื่อ
5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 3 ตุลาคม 2562 200 72 รายชื่อ
6 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 7 ตุลาคม 2562 300 198 รายชื่อ
7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 8 ตุลาคม 2562 200 190 รายชื่อ
8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 9 ตุลาคม 2562 200 26 รายชื่อ
9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 10 ตุลาคม 2562 100 7 รายชื่อ
10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 11 ตุลาคม 2562 50 4 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 20 สิงหาคม 2562 20 9 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 22 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 1 กันยายน 2562 70 41 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 2 กันยายน 2562 50 34 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 4 กันยายน 2562 80 39 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 10 กันยายน 2562 100 35 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 12 กันยายน 2562 100 56 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 7 ตุลาคม 2562 20 16 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 16 กันยายน 2562 100 89 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 17 กันยายน 2562 100 89 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 18 กันยายน 2562 70 58 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 19 กันยายน 2562 100 75 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 20 กันยายน 2562 100 74 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 22 กันยายน 2562 50 3 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 23 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 30 กันยายน 2562 20 2 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 1 ตุลาคม 2562 100 20 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 4 ตุลาคม 2562 100 46 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 7 ตุลาคม 2562 100 56 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 10 ตุลาคม 2562 0 3 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 11 ตุลาคม 2562 0 25 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 9 กันยายน 2562 100 64 รายชื่อ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 12 กันยายน 2562 100 90 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 17 กันยายน 2562 50 21 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 19 กันยายน 2562 100 60 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 6 สิงหาคม 2562 0 23 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 17 กันยายน 2562 75 75 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 21 กันยายน 2562 75 73 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 23 กันยายน 2562 50 38 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 1 ตุลาคม 2562 50 36 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 5 ตุลาคม 2562 0 1 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 6 ตุลาคม 2562 40 5 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 15 ตุลาคม 2562 50 19 รายชื่อ
44 เทศบาลตำบลพบพระ 18 กันยายน 2562 125 110 รายชื่อ
45 เทศบาลตำบลพบพระ 19 กันยายน 2562 125 99 รายชื่อ
46 เทศบาลตำบลพบพระ 20 กันยายน 2562 100 54 รายชื่อ
47 เทศบาลตำบลพบพระ 30 กันยายน 2562 200 44 รายชื่อ
48 เทศบาลตำบลพบพระ 1 ตุลาคม 2562 100 95 รายชื่อ
49 เทศบาลตำบลพบพระ 4 ตุลาคม 2562 100 3 รายชื่อ
50 เทศบาลตำบลพบพระ 18 ตุลาคม 2562 100 42 รายชื่อ