สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่สอด

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด 21 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด 23 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด 28 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด 29 สิงหาคม 2562 80 3 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด 30 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด 3 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด 4 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด 5 กันยายน 2562 60 2 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 6 กันยายน 2562 100 16 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด 6 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด 9 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 9 กันยายน 2562 100 90 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด 10 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 10 กันยายน 2562 200 168 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 11 กันยายน 2562 150 96 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด 11 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด 12 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 12 กันยายน 2562 200 161 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด 13 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 13 กันยายน 2562 200 107 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 16 กันยายน 2562 300 171 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด 16 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด 17 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 17 กันยายน 2562 300 221 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด 18 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 18 กันยายน 2562 300 188 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด 19 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 19 กันยายน 2562 300 182 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 20 กันยายน 2562 200 64 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด 20 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด 23 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 23 กันยายน 2562 200 89 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 24 กันยายน 2562 200 66 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด 24 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 25 กันยายน 2562 200 41 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด 25 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 26 กันยายน 2562 300 155 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด 26 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด 27 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 27 กันยายน 2562 200 68 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 30 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด 30 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ