สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าสองยาง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง 1 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง 1 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 1 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง 2 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง 2 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง 5 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง 6 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 6 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 7 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง 7 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 8 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 14 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 15 สิงหาคม 2562 60 50 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 20 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 21 สิงหาคม 2562 50 43 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 22 สิงหาคม 2562 50 18 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 28 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 29 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 3 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 4 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 5 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
23. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 9 กันยายน 2562 90 41 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 10 กันยายน 2562 60 59 รายชื่อ
25. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 10 กันยายน 2562 90 35 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 11 กันยายน 2562 50 42 รายชื่อ
27. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 12 กันยายน 2562 90 51 รายชื่อ
28. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 16 กันยายน 2562 100 105 รายชื่อ
29. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
30. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 18 กันยายน 2562 90 17 รายชื่อ
31. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 18 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
32. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ 18 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
33. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 19 กันยายน 2562 90 8 รายชื่อ
34. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 19 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
35. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 23 กันยายน 2562 150 93 รายชื่อ
36. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 24 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
37. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 24 กันยายน 2562 90 14 รายชื่อ
38. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 25 กันยายน 2562 90 33 รายชื่อ
39. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 26 กันยายน 2562 90 0 รายชื่อ
40. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 27 กันยายน 2562 90 0 รายชื่อ