สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสามเงา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลากองทุนหมู่บ้าน บ้านป่ายางใหม่ หมู่7 ต.สามเงา 10 กันยายน 2562 70 64 รายชื่อ
2. ศาลากองทุนหมู่บ้าน บ้านป่ายางใหม่ หมู่7 ต.สามเงา 11 กันยายน 2562 70 48 รายชื่อ
3. ศาลากองทุนหมู่บ้าน บ้านป่ายางใหม่ หมู่7 ต.สามเงา 25 กันยายน 2562 70 7 รายชื่อ
4. ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังหวาย 13 กันยายน 2562 100 55 รายชื่อ
5. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 4 บ้านนาตาโพ ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 12 กันยายน 2562 100 66 รายชื่อ
6. ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองเชียงคา 7 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
7. ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองเชียงคา 14 สิงหาคม 2562 150 97 รายชื่อ
8. ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองเชียงคา 18 กันยายน 2562 100 27 รายชื่อ
9. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 2 บ้านวังพระยาจันทร์ 14 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
10. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 3 บ้านท่าไผ่ 5 สิงหาคม 2562 240 229 รายชื่อ
11. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 4 บ้านนาตาโพ ต.วังจันทร์ 7 สิงหาคม 2562 50 22 รายชื่อ
12. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 4 บ้านนาตาโพ ต.วังจันทร์ 14 สิงหาคม 2562 150 140 รายชื่อ
13. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 4 บ้านนาตาโพ ต.วังจันทร์ 15 สิงหาคม 2562 150 125 รายชื่อ
14. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 4 บ้านนาตาโพ ต.วังจันทร์ 16 สิงหาคม 2562 150 135 รายชื่อ
15. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 4 บ้านนาตาโพ ต.วังจันทร์ 28 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
16. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 4 บ้านสองแคว 8 สิงหาคม 2562 140 101 รายชื่อ
17. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 4 บ้านสองแคว 17 กันยายน 2562 100 35 รายชื่อ
18. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 4 บ้านสองแคว 18 กันยายน 2562 0 6 รายชื่อ
19. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 6 บ้านหนองเชียงคา ต.ยกกระบัตร 17 กันยายน 2562 0 4 รายชื่อ
20. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 7 บ้านแม่เชียงราย 9 สิงหาคม 2562 100 63 รายชื่อ
21. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 8 บ้านใหม่สามัคคี 6 สิงหาคม 2562 160 32 รายชื่อ
22. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 7 ต.สามเงา 1 กันยายน 2562 50 24 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 8 กันยายน 2562 50 13 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 11 กันยายน 2562 50 20 รายชื่อ