สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสามเงา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลากองทุนหมู่บ้าน บ้านป่ายางใหม่ หมู่7 ต.สามเงา 10 กันยายน 2562 70 59 รายชื่อ
2 ศาลากองทุนหมู่บ้าน บ้านป่ายางใหม่ หมู่7 ต.สามเงา 11 กันยายน 2562 70 45 รายชื่อ
3 ศาลากองทุนหมู่บ้าน บ้านป่ายางใหม่ หมู่7 ต.สามเงา 25 กันยายน 2562 70 28 รายชื่อ
4 ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังหวาย 13 กันยายน 2562 100 55 รายชื่อ
5 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 4 บ้านนาตาโพ ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 12 กันยายน 2562 100 66 รายชื่อ
6 ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองเชียงคา 7 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
7 ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองเชียงคา 14 สิงหาคม 2562 150 97 รายชื่อ
8 ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองเชียงคา 18 กันยายน 2562 100 27 รายชื่อ
9 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 2 บ้านวังพระยาจันทร์ 14 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
10 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 3 บ้านท่าไผ่ 5 สิงหาคม 2562 240 229 รายชื่อ
11 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 4 บ้านนาตาโพ ต.วังจันทร์ 7 สิงหาคม 2562 50 22 รายชื่อ
12 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 4 บ้านนาตาโพ ต.วังจันทร์ 14 สิงหาคม 2562 150 140 รายชื่อ
13 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 4 บ้านนาตาโพ ต.วังจันทร์ 15 สิงหาคม 2562 150 125 รายชื่อ
14 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 4 บ้านนาตาโพ ต.วังจันทร์ 16 สิงหาคม 2562 150 135 รายชื่อ
15 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 4 บ้านนาตาโพ ต.วังจันทร์ 28 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
16 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 4 บ้านสองแคว 8 สิงหาคม 2562 140 90 รายชื่อ
17 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 4 บ้านสองแคว 17 กันยายน 2562 100 35 รายชื่อ
18 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 4 บ้านสองแคว 18 กันยายน 2562 0 6 รายชื่อ
19 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 6 บ้านหนองเชียงคา ต.ยกกระบัตร 17 กันยายน 2562 0 4 รายชื่อ
20 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 7 บ้านแม่เชียงราย 9 สิงหาคม 2562 100 63 รายชื่อ
21 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 8 บ้านใหม่สามัคคี 6 สิงหาคม 2562 160 32 รายชื่อ
22 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 7 ต.สามเงา 1 กันยายน 2562 50 24 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 8 กันยายน 2562 50 13 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 11 กันยายน 2562 50 18 รายชื่อ