สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านตาก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลา SML หมู่ 3 บ้านล้อง ตำบลทุ่งกระเชาะ 12 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
2 ศาลา SML หมู่ 3 บ้านล้อง ตำบลทุ่งกระเชาะ 20 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
3 ศาลา SML หมู่ 9 บ้านวังไม้ส้าน ตำบลตากออก 16 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4 ศาลาหมู่บ้านชัยมงคล หมู่ 9 ตำบลสมอโคน 13 กันยายน 2562 50 46 รายชื่อ
5 ศาลาหมู่บ้านหินโค้ว หมู่ 2 ตำบลตากตก 18 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
6 ศูนย์ดำรงธรรมตำบลท้องฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลท้องฟ้า 13 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
7 ศูนย์ดำรงธรรมตำบลเกาะตะเภา หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะตะเภา 17 กันยายน 2562 35 34 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 27 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 17 กันยายน 2562 200 177 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 19 กันยายน 2562 104 95 รายชื่อ