สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านตาก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 1 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) ตำบลทุ่งกระเชาะ 1 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 2 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) ตำบลทุ่งกระเชาะ 2 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) ตำบลทุ่งกระเชาะ 5 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 5 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
7. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) ตำบลทุ่งกระเชาะ 6 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 6 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 7 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
10. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) ตำบลทุ่งกระเชาะ 7 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 8 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
12. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) ตำบลทุ่งกระเชาะ 8 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
13. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) ตำบลทุ่งกระเชาะ 9 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 9 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 12 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
16. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) ตำบลทุ่งกระเชาะ 12 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 13 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
18. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) ตำบลทุ่งกระเชาะ 13 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
19. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) ตำบลทุ่งกระเชาะ 14 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 14 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 15 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
22. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) ตำบลทุ่งกระเชาะ 15 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 16 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
24. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) ตำบลทุ่งกระเชาะ 16 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
25. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) ตำบลทุ่งกระเชาะ 19 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 19 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 20 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
28. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) ตำบลทุ่งกระเชาะ 20 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
29. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) ตำบลทุ่งกระเชาะ 21 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 21 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
31. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) ตำบลทุ่งกระเชาะ 22 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 22 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 23 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
34. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) ตำบลทุ่งกระเชาะ 23 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 26 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
36. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) ตำบลทุ่งกระเชาะ 26 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
37. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) ตำบลทุ่งกระเชาะ 27 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 27 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 28 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
40. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) ตำบลทุ่งกระเชาะ 28 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 29 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
42. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) ตำบลทุ่งกระเชาะ 29 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 30 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
44. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) ตำบลทุ่งกระเชาะ 30 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 2 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
46. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) ตำบลทุ่งกระเชาะ 2 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
47. ศาลา SML หมู่ 3 บ้านล้อง ตำบลทุ่งกระเชาะ 12 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
48. ศาลาหมู่บ้านชัยมงคล หมู่ 9 ตำบลสมอโคน 13 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
49. ศูนย์ดำรงธรรมตำบลท้องฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลท้องฟ้า 13 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
50. ศาลา SML หมู่ 9 บ้านวังไม้ส้าน ตำบลตากออก 16 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
51. ศูนย์ดำรงธรรมตำบลเกาะตะเภา หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะตะเภา 17 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
52. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 17 กันยายน 2562 200 200 รายชื่อ
53. ศาลาหมู่บ้านหินโค้ว หมู่ 2 ตำบลตากตก 18 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
54. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 19 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ