สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองตาก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดวังประจบ บ้านวังประจบหมู่ที่1 ตำบลวังประจบ 23 กันยายน 2562 200 171 รายชื่อ
2 วัดวังประจบหมู่ที่ 1 ตำบลวังประจบ 23 กันยายน 2562 220 1 รายชื่อ
3 ศาลาตลุกกลางทุ่ง 11 กันยายน 2562 100 77 รายชื่อ
4 ศาลาตลุกกลางทุ่ง 6 พฤศจิกายน 2562 10 1 รายชื่อ
5 ศาลาประชาคม หมู่ 11 ตำบลเเม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (สุริยา) 4 กันยายน 2562 80 63 รายชื่อ
6 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งแดง 12 กันยายน 2562 155 134 รายชื่อ
7 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 11 ตำบลวังประจบ 10 กันยายน 2562 250 180 รายชื่อ
8 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโป่งแดง 25 กันยายน 2562 70 59 รายชื่อ
9 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 12 ตำบลโป่งแดง 24 กันยายน 2562 70 63 รายชื่อ
10 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านสักใหญ่ ตำบลวังประจบ 20 กันยายน 2562 200 120 รายชื่อ
11 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านบ่อไม้หว้า ต.น้ำรึม 10 กันยายน 2562 100 65 รายชื่อ
12 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 13 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.วังประจบ 16 ตุลาคม 2562 100 51 รายชื่อ
13 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลโป่งแดง 26 กันยายน 2562 165 140 รายชื่อ
14 ศาล่เอนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลวังหิน 9 กันยายน 2562 100 81 รายชื่อ
15 อบต.หนองบัวเหนือ 7 ตุลาคม 2562 50 31 รายชื่อ
16 เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 5 กันยายน 2562 114 98 รายชื่อ
17 เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 26 กันยายน 2562 150 95 รายชื่อ