สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองตาก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. วัดวังประจบ บ้านวังประจบหมู่ที่1 ตำบลวังประจบ 23 กันยายน 2562 200 173 รายชื่อ
2. ศาลาตลุกกลางทุ่ง 11 กันยายน 2562 100 77 รายชื่อ
3. ศาลาประชาคม หมู่ 11 ตำบลเเม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (สุริยา) 4 กันยายน 2562 80 68 รายชื่อ
4. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งแดง 12 กันยายน 2562 155 134 รายชื่อ
5. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 11 ตำบลวังประจบ 10 กันยายน 2562 250 180 รายชื่อ
6. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 13 ตำบลวังประจบ 8 ตุลาคม 2562 100 51 รายชื่อ
7. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 12 ตำบลโป่งแดง 24 กันยายน 2562 70 60 รายชื่อ
8. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านสักใหญ่ ตำบลวังประจบ 20 กันยายน 2562 200 120 รายชื่อ
9. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านบ่อไม้หว้า ต.น้ำรึม 10 กันยายน 2562 100 65 รายชื่อ
10. ศาล่เอนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลวังหิน 9 กันยายน 2562 100 81 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ 7 ตุลาคม 2562 100 18 รายชื่อ
12. เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 5 กันยายน 2562 114 98 รายชื่อ
13. เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 26 กันยายน 2562 100 88 รายชื่อ