สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปางศิลาทอง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 6 สิงหาคม 2562 50 4 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 8 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 20 สิงหาคม 2562 50 24 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 22 สิงหาคม 2562 100 63 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 29 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 3 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 16 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 20 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 24 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 26 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 30 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 8 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 9 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 10 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 15 ตุลาคม 2562 50 46 รายชื่อ