สรุปยอดห้องอบรม อำเภอทรายทองวัฒนา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 6 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
2. อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 8 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
3. อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 24 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
4. อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 5 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
5. อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 6 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
6. อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 17 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
7. อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 18 กันยายน 2562 41 41 รายชื่อ