สรุปยอดห้องอบรม อำเภอลานกระบือ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 7 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 8 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 14 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 15 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 21 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 22 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 28 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 29 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
9. ศาลาการเปรียญวัดบึงพระนางทอง หมู่ 8 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 29 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 4 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 5 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
12. ศาลาประชาคมบ้านบึงมาลย์ หมู่ 4 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 5 กันยายน 2562 50 24 รายชื่อ
13. ศาลาเอนกประสงค์บ้านโนนใน หมู่8 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 6 กันยายน 2562 50 26 รายชื่อ
14. ศาลาการเปรียญวัดหนองจิก หมู่1 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 10 กันยายน 2562 60 24 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 11 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 12 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
17. ศาลาการเปรียญวัดวังยาง หมู่ 5 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 17 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
18. ศาลาประชาคมบ้านใหม่สามัคคี หมู่ 6 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 17 กันยายน 2562 50 27 รายชื่อ
19. ศาลาประชาคมบ้านหนองสะเดือย หมู่ 7 ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 17 กันยายน 2562 40 26 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 18 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 19 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
22. ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งเกลา ม.6 ต.บึงทับแรต อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 20 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 25 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 26 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 2 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 3 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 9 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 10 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 16 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 17 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 23 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 24 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 30 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 31 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ