สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพรานกระต่าย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพรานกระต่าย (ศบกต.) หมู่ 7 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 6 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลห้วยยั้ง 16 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลคุยบ้านโอง อ. พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 20 สิงหาคม 2562 100 4 รายชื่อ
4. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลห้วยยั้ง 21 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองทอง หมู่ที่ 10 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 22 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
6. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพรานกระต่าย (ศบกต.) หมู่ 7 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังควง 10 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
8. หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย 10 กันยายน 2562 200 97 รายชื่อ
9. ห้องประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังควง 11 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
10. หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย 11 กันยายน 2562 200 119 รายชื่อ
11. หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย 11 กันยายน 2562 100 97 รายชื่อ
12. ห้องประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังควง 12 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังควง 17 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังควง 18 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
15. หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย 19 กันยายน 2562 250 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังควง 19 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
17. หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย 19 กันยายน 2562 250 50 รายชื่อ
18. หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย 20 กันยายน 2562 250 55 รายชื่อ
19. หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย 20 กันยายน 2562 250 0 รายชื่อ