สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคลองลาน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 10 กันยายน 2562 250 233 รายชื่อ
2. หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 11 กันยายน 2562 250 242 รายชื่อ
3. หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 24 กันยายน 2562 250 1 รายชื่อ
4. หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 25 กันยายน 2562 250 5 รายชื่อ