สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. วัดป่าสันติสุข หมู่ที่ 21 ตำบลวังทอง 24 กันยายน 2562 300 238 รายชื่อ
2. วัดวังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังทอง 23 กันยายน 2562 400 268 รายชื่อ
3. ศาลาวัดมอสมบัติ ม.4 ต.วังทอง 3 กันยายน 2562 250 215 รายชื่อ
4. ศาลาวัดหนองกอง ม.4 ต.นาบ่อคำ 6 กันยายน 2562 250 230 รายชื่อ
5. ศาลาวัดหนองใหญ่ ม.9 ต.อ่างทอง 4 กันยายน 2562 250 220 รายชื่อ
6. ศาลาเอนกประสงค์ ม. 2 ต.ลานดอกไม้ 5 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
7. ศาลาเอนกประสงค์ ม. 2 ต.ลานดอกไม้ 26 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
8. ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 หนองปลิง 9 กันยายน 2562 100 99 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 13 สิงหาคม 2562 120 3 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ 6 สิงหาคม 2562 150 2 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ 13 สิงหาคม 2562 150 1 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ หมูท่ี 9 25 กันยายน 2562 86 21 รายชื่อ
13. อบต.คณฑี 19 กันยายน 2562 150 150 รายชื่อ
14. อบต.ท่าขุนราม 20 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
15. เทศบาลตำบลเทพนคร 6 สิงหาคม 2562 200 5 รายชื่อ
16. โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 19 สิงหาคม 2562 200 1 รายชื่อ