สรุปยอดห้องอบรม อำเภอห้วยคต

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 1 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 2 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 8 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 9 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 13 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 14 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 16 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 20 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 21 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 22 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 23 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 28 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 29 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 30 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 3 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 9 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 10 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 11 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 12 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 13 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 25 กันยายน 2562 100 3 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 26 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 27 กันยายน 2562 100 73 รายชื่อ