สรุปยอดห้องอบรม อำเภอลานสัก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 1 สิงหาคม 2562 500 59 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 5 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 6 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 7 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 8 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 25 กันยายน 2562 300 288 รายชื่อ