สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองขาหย่าง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 10 กันยายน 2562 65 64 รายชื่อ
2. หอประชุมอำเภอหนองขาหย่าง 11 กันยายน 2562 70 67 รายชื่อ