สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสว่างอารมณ์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 5 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 7 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 9 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 12 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 14 สิงหาคม 2562 30 20 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 16 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 23 สิงหาคม 2562 100 89 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 30 สิงหาคม 2562 100 91 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 6 กันยายน 2562 250 250 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 13 กันยายน 2562 250 249 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 20 กันยายน 2562 250 23 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 27 กันยายน 2562 150 0 รายชื่อ