สรุปยอดห้องอบรม อำเภอทัพทัน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 6 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 7 สิงหาคม 2562 30 15 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 8 สิงหาคม 2562 30 9 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 13 สิงหาคม 2562 30 6 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 14 สิงหาคม 2562 30 9 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 15 สิงหาคม 2562 30 10 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 9 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 11 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 12 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 13 กันยายน 2562 43 43 รายชื่อ