สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองอุทัยธานี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 2 สิงหาคม 2562 5 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 7 สิงหาคม 2562 5 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 9 สิงหาคม 2562 5 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 14 สิงหาคม 2562 5 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 16 สิงหาคม 2562 5 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 21 สิงหาคม 2562 5 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 23 สิงหาคม 2562 5 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 28 สิงหาคม 2562 5 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 30 สิงหาคม 2562 5 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 19 กันยายน 2562 15 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 25 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 26 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 27 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ