สรุปยอดห้องอบรม อำเภอชุมตาบง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง 7 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง 8 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง 14 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง 21 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง 22 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง 28 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง 29 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง 4 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
10. ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง 5 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
11. ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง 11 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
12. ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง 12 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
13. ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง 18 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
14. ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง 19 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
15. ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
16. ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
17. ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง 8 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
18. ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง 9 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
19. ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง 10 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
20. ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง 15 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ