สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่เปิน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 14 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 19 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 20 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 22 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 27 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 10 กันยายน 2562 130 129 รายชื่อ