สรุปยอดห้องอบรม อำเภอตากฟ้า

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาประชาคมอำเภอตากฟ้า 7 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 13 กันยายน 2562 100 75 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 16 กันยายน 2562 100 65 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 18 กันยายน 2562 143 60 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 24 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 25 กันยายน 2562 150 130 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 26 กันยายน 2562 120 85 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า(เยาวเรศ) 19 กันยายน 2562 150 129 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า(ไกรวิชญ์) 20 กันยายน 2562 160 120 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า(ไกรวิชญ์) 23 กันยายน 2562 140 127 รายชื่อ