สรุปยอดห้องอบรม อำเภอลาดยาว

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่บ้านหน้าเขา หมู่ที่ 7 ต.มาบแก 23 กันยายน 2562 120 43 รายชื่อ
2. วัดสระแก้ว หมู่ที่ 4 ต.สระแก้ว 20 กันยายน 2562 100 78 รายชื่อ
3. ศาลาอเนกประสงค์บ้านดงตาแวน ม.8 ต.วังม้า 16 กันยายน 2562 65 65 รายชื่อ
4. สหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ 19 กันยายน 2562 250 206 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 1 สิงหาคม 2562 0 4 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 6 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 13 กันยายน 2562 200 200 รายชื่อ
8. อาคารกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ลาดยาว 23 กันยายน 2562 250 185 รายชื่อ
9. เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านน้ำผึ้ง ม.11 ต.เนินขี้เหล็ก 18 กันยายน 2562 80 67 รายชื่อ