สรุปยอดห้องอบรม อำเภอลาดยาว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่บ้านหน้าเขา หมู่ที่ 7 ต.มาบแก 20 กันยายน 2562 121 120 รายชื่อ
2 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ 7 ตุลาคม 2562 50 16 รายชื่อ
3 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ 8 ตุลาคม 2562 0 1 รายชื่อ
4 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ 16 ตุลาคม 2562 60 14 รายชื่อ
5 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ 19 ตุลาคม 2562 30 15 รายชื่อ
6 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ 17 ตุลาคม 2562 100 22 รายชื่อ
7 วัดสระแก้ว หมู่ที่ 4 ต.สระแก้ว 20 กันยายน 2562 100 77 รายชื่อ
8 ศาลาวัดศรีทอง หมู่ที่ 6 ต.ห้วยน้ำหอม 24 กันยายน 2562 150 150 รายชื่อ
9 ศาลาอเนกประสงค์บ้านดงตาแวน ม.8 ต.วังม้า 16 กันยายน 2562 65 65 รายชื่อ
10 สหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ 19 กันยายน 2562 250 204 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 1 สิงหาคม 2562 50 2 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 6 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 13 กันยายน 2562 200 200 รายชื่อ
14 อาคาร กศน. ม.7 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ 15 ตุลาคม 2562 100 32 รายชื่อ
15 อาคารกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ลาดยาว 23 กันยายน 2562 250 185 รายชื่อ
16 อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.เนินขี้เหล็ก 20 ตุลาคม 2562 100 30 รายชื่อ
17 อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองไทร ม.12 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ 6 ตุลาคม 2562 50 14 รายชื่อ
18 เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านน้ำผึ้ง ม.11 ต.เนินขี้เหล็ก 18 กันยายน 2562 80 67 รายชื่อ