สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพยุหะคีรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. วัดท่าโก หมู่ที่7 ตำบล ยางขาว อำเภอพยุหะคีรี นครสวรรค์ 24 กันยายน 2562 96 138 รายชื่อ
2. วัดธารลำใย หมู่ที่ 5 ตำบลเขากะลา 12 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
3. วัดสระประทุม (สระบัว)หมู่ 10 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว 16 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
4. วัดเขาทอง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาทอง 18 กันยายน 2562 150 150 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล หมู่ 3 ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี 25 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
6. อบต.น้ำทรง ม.4 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 26 กันยายน 2562 111 111 รายชื่อ