สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าตะโก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. วัดหนองสะแก ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 23 กันยายน 2562 200 180 รายชื่อ
2. วัดหนองสะแก ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 4 ตุลาคม 2562 200 4 รายชื่อ
3. วัดหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 12 กันยายน 2562 150 112 รายชื่อ
4. วัดเขาดิน ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 4 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ
5. วัดเขาดิน ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 13 กันยายน 2562 150 74 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 14 กันยายน 2562 150 2 รายชื่อ