สรุปยอดห้องอบรม อำเภอตาคลี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาวัดคลองแปด 16 กันยายน 2562 65 60 รายชื่อ
2 ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองไม้เสียบ ม. 10ต.ช่องแค 18 กันยายน 2562 65 26 รายชื่อ
3 ศาลาอเนกประสงค์บ้านเขพลอง ม.15 ต.หนองโพ 18 กันยายน 2562 180 77 รายชื่อ
4 ศาลาอเนกประสงค์บ้านเขพลอง ม.15 ต.หนองโพ 19 กันยายน 2562 100 47 รายชื่อ
5 ศาลาอเนกประสงค์บ้านเขพลอง ม.15 ต.หนองโพ 20 กันยายน 2562 100 56 รายชื่อ
6 ศาลาอเนกประสงค์บ้านเขพลอง ม.15 ต.หนองโพ 21 กันยายน 2562 200 30 รายชื่อ
7 ศาลาอเนกประสงค์บ้านเขาพลอง ม.15 ต.หนองโพ 19 กันยายน 2562 72 68 รายชื่อ
8 ศาลาอเนกประสงค์บ้านเขาพลอง ม.15 ต.หนองโพ 21 กันยายน 2562 85 1 รายชื่อ
9 ศาลาอเนกประสงค์บ้านเขาพลอง ม.15 ต.หนองโพ 23 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ
10 ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.8 ต.หนองโพ 20 กันยายน 2562 150 62 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 1 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 14 สิงหาคม 2562 50 2 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 21 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 30 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 16 กันยายน 2562 100 34 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 23 กันยายน 2562 114 112 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 24 กันยายน 2562 114 118 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 25 กันยายน 2562 114 111 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 2 ตุลาคม 2562 100 30 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 4 ตุลาคม 2562 50 3 รายชื่อ