สรุปยอดห้องอบรม อำเภอตาคลี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 1 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 6 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 9 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 14 สิงหาคม 2562 50 2 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 16 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 21 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 23 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 28 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 30 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 4 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 6 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 11 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 13 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 18 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 20 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 20 กันยายน 2562 60 36 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 27 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 2 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 4 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 9 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 11 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ