สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเก้าเลี้ยว

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 1 สิงหาคม 2562 60 22 รายชื่อ
2. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 6 สิงหาคม 2562 60 6 รายชื่อ
3. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 22 สิงหาคม 2562 60 1 รายชื่อ
4. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 27 สิงหาคม 2562 60 4 รายชื่อ
5. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 28 สิงหาคม 2562 60 16 รายชื่อ
6. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 10 กันยายน 2562 60 40 รายชื่อ
7. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 11 กันยายน 2562 60 40 รายชื่อ
8. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 12 กันยายน 2562 60 40 รายชื่อ
9. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 24 กันยายน 2562 60 41 รายชื่อ
10. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 25 กันยายน 2562 60 40 รายชื่อ
11. สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 26 กันยายน 2562 60 39 รายชื่อ