สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบรรพตพิสัย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 13 สิงหาคม 2562 0 10 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 10 กันยายน 2562 120 109 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 20 กันยายน 2562 130 126 รายชื่อ