สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองบัว

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 1 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 2 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 7 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 8 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 13 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 21 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 22 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 29 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 18 กันยายน 2562 70 66 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 19 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 20 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 23 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ