สรุปยอดห้องอบรม อำเภอชุมแสง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 7 สิงหาคม 2562 100 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 8 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 9 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 14 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 15 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 16 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 18 กันยายน 2562 90 90 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 19 กันยายน 2562 92 92 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 23 กันยายน 2562 90 90 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 24 กันยายน 2562 86 86 รายชื่อ