สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโกรกพระ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางมะฝ่อ 11 กันยายน 2562 30 23 รายชื่อ
2 ศาลาเรียนรู้ หมู่ที่ 4 ตำบลบางมะฝ่อ 16 กันยายน 2562 40 32 รายชื่อ
3 ศาลาเรียนรู้ หมู่ที่ 4 ตำบลบางมะฝ่อ 18 กันยายน 2562 40 34 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 10 กันยายน 2562 30 17 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล 21 กันยายน 2562 55 44 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง หมู่ที่ 1 ตำบลนากลาง 20 กันยายน 2562 40 18 รายชื่อ
7 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบางประมุง 22 กันยายน 2562 50 27 รายชื่อ