สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโกรกพระ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางมะฝ่อ 11 กันยายน 2562 30 23 รายชื่อ
2. ศาลาเรียนรู้ หมู่ที่ 4 ตำบลบางมะฝ่อ 16 กันยายน 2562 40 32 รายชื่อ
3. ศาลาเรียนรู้ หมู่ที่ 4 ตำบลบางมะฝ่อ 18 กันยายน 2562 40 34 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ 10 กันยายน 2562 30 17 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล 21 กันยายน 2562 55 44 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง หมู่ที่ 1 ตำบลนากลาง 20 กันยายน 2562 40 18 รายชื่อ
7. อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบางประมุง 22 กันยายน 2562 50 28 รายชื่อ