สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปางมะผ้า

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 16 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 23 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 30 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 5 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 10 กันยายน 2562 30 23 รายชื่อ
6. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 12 กันยายน 2562 30 26 รายชื่อ
7. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 17 กันยายน 2562 30 24 รายชื่อ
8. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 24 กันยายน 2562 25 18 รายชื่อ
9. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 25 กันยายน 2562 25 23 รายชื่อ
10. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 26 กันยายน 2562 25 12 รายชื่อ
11. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 1 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
12. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 8 ตุลาคม 2562 25 0 รายชื่อ
13. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 9 ตุลาคม 2562 25 0 รายชื่อ
14. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 10 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
15. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 15 ตุลาคม 2562 25 0 รายชื่อ
16. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 16 ตุลาคม 2562 25 0 รายชื่อ
17. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 17 ตุลาคม 2562 25 0 รายชื่อ
18. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 22 ตุลาคม 2562 25 0 รายชื่อ
19. สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 29 ตุลาคม 2562 25 0 รายชื่อ